AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE - PODGORICA CRNA GORA, Tel: +382 20 618 105
EMBASSY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Atinska 58 - PODGORICA MONTENEGRO

DRUGE KONZULARNE RADNJE / USLUGEMOLBE I DRUGI PODNESCI

Ako podnosilac molbe (državljanin BiH u Crnoj Gori) ima potrebu da dobije odgovor na pitanje koje se odnosi na lični status (npr. posredovanje kod odjave prebivališta u BiH), potrebno je da istu napiše i potpiše u Ambasadi BiH.
Taksa za ovu radnju je 6,00 EUR-a.
Obrazac molbe

Ako državljanin BiH nije u mogućnosti da lično ili putem opunomoćenika iz BiH pribavi izvode iz matičnih knjiga iz BiH, to može učiniti posredstvom Ambasade BiH u Podgorici, podnoseći zahtjev za pribavljane izvoda, uz predočenje identifikacionog dokumenta.
Taksa za pribavljanje izvoda iz MK iz BiH je 26,00 EUR-a.
Obrazac molbe za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH

PRIJAVA ROÐENJA DJETETA

Dužnost roditelja - državljana BiH koji legalno borave u Crnoj Gori je da rođenje djeteta u inostranstvu prijave u Matični ured u BiH, po posljednjem prebivalištu jednog od roditelja.
Prijava rođenja djeteta vrši se u Ambasadi, popunjavanjem obrasca za prijavu rođenja. Prijavom rođenja u Matični ured u BiH, vrši se upis djeteta u Matičnu knjigu rođenih i Knjigu državljana Bosne i Hercegovine.

Potrebna dokumenta koja treba priložiti:
1. Zahtjev za prijavu rođenja djeteta (popunjavaju oba roditelja),
2. Original Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih za dijete izdat od strane nadležnog matičnog ureda Crne Gore, ne stariji od 6 mjeseci,
3. Izvod iz MKR- roditelja (majka i otac),
4. Izvod iz MKV-a roditelja,
5. Uvjerenje iz KD roditelja,
6. Izjava o nacionalnosti,
7. Ovjerene kopije pasoša BiH oba roditelja,
8. Dokaz o legalnom boravku roditelja u Crnoj Gori (lična karta za stanca),
9. Dokaz o prebivalištu roditelja, (ako ima, a ako nema taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti),
10. Ukoliko je jedan od roditelja strani državljanin, potrebno je da priloži ovjerenu izjavu od strane notara da je saglasan da se dijete upiše u Matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH,
11. Potvrda o izvršenoj uplati takse od 6,00 EUR-a .
Prisustvo oba roditelja je neophodno.
Obrazac prijave rođenja djeteta Federacija BiH
Obrazac prijave rođenja djeteta Republika Srpska

PRIJAVA ZAKLJUČENJA BRAKA

Dužnost državljanina BiH na legalnom boravku u Crnoj Gori je da prijavi zaključenje braka koji je sklopljen u inostranstvu.
Prijava zaključenja braka u Crnoj Gori može se izvršiti u Ambasadi BiH u Podgorici.

Potrebni dokumenti koje treba priložiti:
1. Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka u MKV (popunjavaju oba bračna partnera)
(Obrazac zahtjeva za upis činjenice sklapanja braka Federacija BiH
Obrazac zahtjeva za upis činjenice sklapanja braka Republika Srpska),
2. Internacionalni izvod iz MKV-a (venčani list - original),
3. Izvod iz MKR-a bračnih partnera,
4. Uvjerenje o državljanstvu bračnih parnera,
5. Ovjerene kopije pasoša bračnih partnera,
6. Dokaz o prebivalištu bračnih partnera (ako ima, a ako nema taj dokaz će
pribaviti matičar po službenoj dužnosti),
7. Potvrdu o izvršenoj uplati takse u iznosu od 6,00 EUR-a.


PRIJAVA SMRTI RADI UPISA U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Lice koje prijavljuje činjenicu smrti treba podnijeti zahtjev za prijavu smrti i uz popunjen zahtjev (Obrazac zahtjeva za prijavu smrti) priložiti:
1. Fotokopiju identifikacionog dokumenta (pasoš, lična karta) umrle osobe,
2. Smrtni list - Izvod iz matične knjige umrlih Crne Gore u originalu,
3. Potvrdu o uplaćenoj taksi 6,00 EUR-a.
Obrazac zahtjeva za upis činjenice smrti Federacija BiH (u prilogu Obrazac broj 4).ODREÐIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA  (JMB)

Za djecu državljana BiH koja su rođena u inostranstvu i za državljane BiH kojima još nije određen Jedinstveni matični broj, postupak određivanja JMB može se vršiti i putem Ambasade.

U tu svrhu potrebno je priložiti slijedeća dokumenta:
1. Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH (rodni list koji nema ograničen rok trajanja),
2. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,
3. Identifikacioni dokumenat podnosioca zahtjeva,
4. Kopije BiH pasoša roditelja (ako se JMB određuje za dijete),
5. Taksa za postupak određivanja JMB iznosi 13,00 EUR-a i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva.
Oba roditelja podnose/potpisuju zahtjev za određivanje JMB djeteta.
Obrazac zahtjeva za određivanje JMB-3POTVRDA O DUŽINI BORAVKA U INOSTRANSTVU (pravo na carinske olakšice pri povratku u BIH)

U cilju ostvarivanja prava na bescarinski uvoz ličnih stvari, predmeta kućanstva, putničkog vozila i dr, Ambasada izdaje odgovarajuću potvrdu o dužini boravka provedenog u Crnoj Gori.
Potvrda se izdaje samo onim licima koja su pravo boravka u Crnoj Gori stekla kao državljani BiH i koja svoj boravak iz Crne Gore izmještaju trajno u BiH.
Izmještanje boravka u BiH podrazumijeva poništavanje važeće boravišne dozvole u Crnoj Gori.

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se lično uz prilaganje slijedećih dokumenata:

1. Važeća putna isprava/pasoš BiH, ili ovjerene kopije pasoša podnosioca zahtjeva i onih osoba koje sa podnosiocem premještaju boravak iz Crne Gore u BiH i boravišnih dozvola,
2. Potvrda nadležnog organa Crne Gore za poslove prijave/odjave boravka o neprekidnom vremenu boravka u Crnoj Gori u trajanju od najmanje 12  mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od 4 godine od datuma prve prijave do zadnjeg datuma odjave boravka,
3. Odjava boravka iz Crne Gore, koju izdaje nadležni  organ, sa naznakom da se preseljenje vrši u BiH, iz koje je vidljivo da se lice/porodica vraća u BiH,
4. Izjava podnosioca zahtjeva o članovima porodičnog domaćinstva koji zajedno sa podnosiocem zahtjeva premještaju boravak iz inostranstva u BiH,
5. Taksa za izdavanje potvrde o dužini boravka iznosi 26,00 EUR-a i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva.
Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o boravku u inostranstvu

NAPOMENA: Da bi se moglo ostvariti pravo na carinsku olakšicu, sve stvari koje će biti predmetom carinske olakšice moraju biti u vlasništvu najmanje 6 mjeseci, što se može dokazati odgovarajućim računom, vlasničkom knjižicom vozila i sl.


POSTUPAK ODRICANJA DRŽAVLJANSTVA BIH

Lice koje se odriče državljanstva Bosne i Hercegovine, izjavu daje/potpisuje lično u Ambasadi BiH u Podgorici.

Izjava o odricanju državljanstva za lica starija od 18 godina
Izjava o odricanju državljanstva za maloljetna lica ispod 14 godina
Izjava o odricanju državljanstva za maloljetna lica iznad 14 godina

Uz Izjavu o odricanju obavezno se prilaže:
1. Dokaz o posjedovanju državljanstva Crne Gore (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da je licu zagarantovano sticanje državljanstva Crne Gore (garancija), originalni primjerak,
2. Prijava boravka u inostranstvu (Crnoj Gori),
3. Izvod iz MK rođenih Bosne i Hercegovine - rodni list koji nema ograničen rok trajanja, original Izvoda,
4. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci), original Uvjerenja,
5. Izvod iz MK vjenčanih - vjenčani list (za osobu koja je u braku) ili Presudu o razvodu braka (za osobu čiji je brak prestao razvodom), original Izvoda ili ovjerana kopija Presude o razvodu braka,
6. Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena) ili uvjerenje o neposjedovanju istog,
7. Važeću ličnu kartu izdatu u BiH ili uvjerenje o njenom neposjedovanju,
8. Uplatnice o izvršenoj uplati na ime administrativne takse po predmetu (za ovjeru potpisa na Izjavi o odricanju državljanstva BiH 52,00 EUR-a, za izdavanje Rješenja o odricanju državljanstva BiH 103,00 EUR-a).

Rodni list i vjenačni list moraju da sadrže posljednje podatke upisane u matičnu knjigu rođenih.
Pravnu važnost u Bosni i Hercegovini na osnovu važećih bilateralnih sporazuma imaju javne isprave, uključujući i ovjerene punomoći za koje nisu potrebne dodatne nadovjere (Apostille) izdate od nadležnih organa u sljedećim državama: Hrvatskoj, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Kipru, Libiji, Mađarskoj, Mongoliji, Poljskoj, Rumuniji, Ruskoj Federaciji, Srbiji i Crnoj Gori.

S obzirom da jedna porodica čiji članovi podnose zahtjev za odricanje državljanstva čini jednu pravnu cjelinu/predmet i da se vodi jedan postupak prestanka državljanstva BiH, to se za isti postupak vrši naplata samo jedne administrativne takse u toku kalendarske godine.
U postupku odricanja državljanstva BiH za maloljetnu djecu, pored izjave o odricanju, potrebna je i izjava o odricanju državljanstva BiH jednog od roditelja.
Za maloljetna lica iznad 14 godina potrebna je saglasnost maloljetnika.
Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže Izvod iz MK umrlih.

Posebne napomene:
• Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen i u Centralnoj evidenciji Jedinstvenih matičnih brojeva BiH evidentiran, jedinstveni matični broj - JMB.
• Kod lica koja su mijenjala prezime zaključenjem braka ili na drugi način, vjenčano, odnosno na drugi način promijenjeno prezime mora biti upisano u Izvodu iz MK rođenih i u Uvjerenju o državljanstvu BiH.
• Prilikom uručenja Rješenja o prestanku državljanstva osobi koja posjeduje BiH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo, oduzima se putna isprava BiH.
• Stranke koje se lično odriču državljanstva BiH u Ministarstvu civilnih poslova BiH u Sarajevu, a putna isprava BiH im je neophodna radi povratka u inostranstvo, mogu opunomoćiti drugu osobu da kasnije preuzme Rješenje o odricanju i preda njihovu putnu ispravu ili zahtijevati da im se rješenje dostavi putem nadležne Ambasade kojoj će predati svoju putnu ispravu prilikom preuzimanja rješenja.

***Postupak donošenja rješenja o odricanju državljanstva se sprovodi u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sektor za državljanstvo i putne isprave.

RAZNE OVJERE

Državljani Bosne i Hercegovine mogu uz predočenje važećeg identifikacionog dokumenta u prostorijama Ambasade BiH u Podgorici obaviti i druge pravne radnje kao što su:
1. Ovjera potpisa (potvrda o životu),
2. Saglasnost za putovanje maloljetnog djeteta u inostranstvo,
3. Ovjeriti nasljedničku izjavu za potrebe nadležnog suda u BiH u postupku,
4. Ovjeriti punomoć,
5. Ovjeriti izjavu o zajedničkom domaćinstvu i dr.

Dodatni obrasci
Copyright 2019 Embassy of Bosnia and Herzegovina in Podgorica Montenegro
Ul. Atinska 58. - Podgorica Crna Gora, Kontakt tel: +382 20 618 015